News3 min czytania

Dodawanie Today Extension w 8 krokach

Od wprowadzenia iOS 8 w 2014 programiści mają dostęp do wielu użytecznych funkcjonalności. Jedna z nich – Today Extension pozwala na współdzielenie funkcjonalności aplikacji z iOS i innymi aplikacjami. Today Extension umożliwia wyświetlanie informacji dla użytkownika w centrum powiadomień, wyszukiwarce lub na ekranie blokady. Głównym zadaniem tego rozszerzenia jest zachowanie interakcji między aplikacją i użytkownikiem nawet jeśli aplikacja nie jest otwarta.

Spis treści

 1. Stwórz nowy projekt aplikacji
 2. Stwórz nowy target dla Today Extension
 3. Dodaj nowy label do MainInterface.storyboard
 4. Dodaj ciało klasy i połącz z plikiem storyboard
 5. Dodaj kod do nagłówka pliku
 6. Skopiuj funkcję dodawania danych
 7. Zastąp metodę viewDidLoad
 8. Skompiluj i uruchom aplikację
 9. Dodaj funkcjonalność “Pokaż więcej/mniej” (opcjonalnie)

Poniżej znajdziesz instrukcję w 8 krokach (i jednym opcjonalnym) jak dodać Today Extension do twojego kodu. 

Zacznijmy więc!

Krok 1: Stwórz nowy projekt aplikacji

Today Extension działa tylko w powiązaniu z aplikacją. Aby utworzyć nowy projekt aplikacji otwórz XCode, wybierz New -> Project -> iOS -> Single View App. Po naciśnięciu Next, nazwij swój projekt i wybierz folder gdzie ma on być zapisany.

Krok 2: Stwórz nowy target dla Today Extension

Następnie, utwórz nowy target dla Today Extension. Możesz to wykonać przez wybranie Editor -> Add Target -> Today Extension w sekcji iOS \ Application Extension:

Widok Xcode Application Extension

W kolejnym widoku należy ustawić Nazwę Produktu np.“Extension”. Po wciśnięciu “Finish” w projekcie, zobaczysz dwa targety:

Xcode Application Extension

Utworzone zostają następujące pliki:

Tworzenie plików Application Extension w Xcode

Krok 3: Dodaj nowy label do MainInterface.storyboard

Teraz otwórz plik MainInterface.storyboard, zmień wysokość kontrolera widoku na 200, usuń istniejący label i dodaj nowy, o tytule “(No data)” w pozycji wyśrodkowanej:

Krok 4: Dodaj ciało klasy i połącz z plikiem storyboard

Przejdź do pliku TodayViewController.swift i dodaj poniższe do ciała klasy:

@IBOutlet weak var ipLabel: UILabel!

i połącz z plikiem storyboard

Krok 5: Dodaj kod do nagłówka pliku

Dodaj poniższe do nagłówka pliku:

struct Response: Codable {
  let ip: String
}

Krok 6: Skopiuj funkcję dodawania danych

Następnie, skopiuj następującą funkcję do ciała TodayViewController.swift:

// MARK: - Loading of data
	
	func loadData() {
		DispatchQueue.global(qos: DispatchQoS.QoSClass.default).async {
			
      guard let url = URL(string: "https://api.ipify.org/?format=json") else { return }
      URLSession.shared.dataTask(with: url) { data, response, error in
        
        guard let data = data else { return }
        do {
          let res = try JSONDecoder().decode(Response.self, from: data)
          DispatchQueue.main.async {
            self.ipLabel.text = res.ip
          }
        } catch let error {
          DispatchQueue.main.async {
            self.ipLabel.text = error.localizedDescription
          }
        }
      }.resume()
		}
	}

Powyższa funkcja podmienia label “(No data)” na label twojego API kiedy połączenie z internetem jest aktywne.

Funkcja jest już zaimplementowana, ale jeszcze nie wywoływana.

Krok 7: Zastąp metodę viewDidLoad

Podmień metodę viewDidLoad na:

 override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
 
    self.preferredContentSize.height = 200
    loadData()
  }

Wywołaj funkcję loadData w metodzie widgetPerformUpdate:

func widgetPerformUpdate(completionHandler: (@escaping (NCUpdateResult) -> Void)) {
    // Perform any setup necessary in order to update the view.

    // If an error is encountered, use NCUpdateResult.Failed
    // If there's no update required, use NCUpdateResult.NoData
    // If there's an update, use NCUpdateResult.NewData

    loadData()
		
    completionHandler(NCUpdateResult.newData)
  }

Krok 8: Skompiluj i uruchom aplikację

Naciśnięcie z przytrzymaniem ikony aplikacji wyświetli następujące informacje:

Pokazana wartość to twój adres IP.

Możesz też dodać widget do twojej listy widgetów wyświetlanej na ekranie głównym po przesunięciu ekranu w lewo:

Krok 9 (opcjonalny): Dodaj funkcjonalność “Pokaż więcej/mniej”

Wraz z wprowadzeniem iOS10 Apple dostarczył API obsługujący funkcję „Show More/Show Less”. Rozszerz metodę viewDidLoad: 

override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
		
		if #available(iOSApplicationExtension 10.0, *) {
			extensionContext?.widgetLargestAvailableDisplayMode = .expanded
		}
    
		self.preferredContentSize.height = 200
		
		loadData()
  }

Dodaj poniższe do ciała TodayViewController:

func widgetMarginInsets(forProposedMarginInsets defaultMarginInsets: UIEdgeInsets) -> (UIEdgeInsets) {
		return UIEdgeInsets.zero
	}
	
	@available(iOSApplicationExtension 10.0, *)
	func widgetActiveDisplayModeDidChange(_ activeDisplayMode: NCWidgetDisplayMode, withMaximumSize maxSize: CGSize) {
		if activeDisplayMode == .expanded {
			preferredContentSize = CGSize(width: maxSize.width, height: 300)
		}
		else if activeDisplayMode == .compact {
			preferredContentSize = maxSize
		}
	}

wyświetli się:


Post article


5/5 - (2 votes)

Masz projekt? Porozmawiajmy

Skontaktuj się