Polityka Prywatności Pracodawcy

jako Potencjalnego Pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji z dnia 25.05.2018

§1. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku ze składaniem aplikacji (CV) przez Użytkownika na wybraną ofertę pracy, dostępną na stronie: itcraftapps.com/pl/praca/
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna (Kandydat), składająca aplikację (CV) poprzez wiadomość e-mail na wybraną ofertę pracy opublikowaną na stronie www Administratora.
 3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest: itCraft sp. z o.o NIP: 5222966148, REGON: 142693160, z siedzibą w Warszawie 02-222, Aleje Jerozolimskie 181B, e-mail: rodo@itcraft.pl, będącą dla Użytkownika Potencjalnym Pracodawcą.
 4. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: rodo@itcraft.pl lub do osoby kontaktującej się z Użytkownikiem w celach rekrutacyjnych (np. umówienie spotkania).
 5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 1. Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie aplikacji i zawarcie w niej lub w wiadomości ją zawierającej klauzuli zgody na przetwarzanie, której treść została podana w danym ogłoszeniu.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują:
  1. dane Użytkownika:
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • numer telefonu kontaktowego
   • adres e-mail do kontaktu.
  2. dane dotyczące przebiegu zatrudnienia,
  3. dane dotyczące wykształcenia
  4. inne dane podane dobrowolnie przez Kandydata w CV
 2. Zamieszczenie fotografii w CV jest dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji. Zamieszczając swoje zdjęcie w CV, kandydat wyraża zgodę na jego przetwarzanie.
 3. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej, obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.

§4. Okres przetwarzania danych

Dane kandydatów przechowywane będą:

 1. Przez okres realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy kalendarzowych. Po tym czasie dane przesłane przez Kandydata zostaną automatycznie usunięte z systemu – chyba że:
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie aplikacji i zawarcie w niej lub w wiadomości ją zawierającej klauzuli zgody na przetwarzanie, której treść została podana w danym ogłoszeniu.

§5. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: rodo@itcraft.pl
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji i może skutkować uniemożliwieniem procesowania rekrutacji w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

§6. Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
 6. zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami RODO.